På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Rapportfloden: Blandade resultat

Q2 Rapportfloden har startat med bland annat Orkla och DNB.

Bioteknikbolaget Alligator Bioscience redovisar minskad förlust under det andra kvartalet.

Omsättningen uppgick till 4,4 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -34,7 miljoner kronor (-50,5).

Resultatet före och efter skatt var -35,1 miljoner kronor (-49,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,49 kronor (-0,69).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -31,7 miljoner kronor (-44,9).

"Med den nya strategi som aviserades i början av april har vi satt ett tydligare fokus på Alligators kliniska utvecklingsportfölj. ATOR-1015 har fått stor uppmärksamhet i samband med de positiva interimsdata som presenterades på AACR och ASCO, världens två största onkologikonferenser. Vi har även arbetat aktivt med affärsutvecklingen och tecknat ett forskningsavtal med Scandion Oncology under perioden, samtidigt som vårt samarbete med Biotheus utvecklats väl och lett till ytterligare milstolpsbetalning. Covid-19-pandemin har varit påfrestande men har inte lett till några allvarliga förseningar i de kliniska projekten. Vi ser nu fram emot ett spännande andra halvår för Alligator", kommenterar vd Per Norlén i en kommentar.

Patientrekryteringen till de pågående fas I-studierna pausades tillfälligt under mars och april 2020 på grund av covid-19-pandemin men har återupptagits

Teknikhandelsföretaget OEM redovisar ett resultat efter skatt på 73 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (69). Resultatet per aktie uppgick till 3:16 kronor (3:01).

Nettoomsättningen uppgick till 766 miljoner kronor (848) medan orderingången var 737 miljoner kronor (847).

Ebita-resultatet var 99 miljoner kronor (93).

Fastighetsbolaget Torslanda Property, som indirekt äger, förvaltar och hyr ut sju fastigheter i Göteborg med Volvo Cars som huvudsaklig hyresgäst, redovisar ett förvaltningsresultat på 36,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (8,0).

Hyresintäkterna låg på 56,6 miljoner kronor (12,9). Under hela första halvåret var hyresintäkterna 113 miljoner kronor (26,1) och enligt Torslanda Property påverkades intäkterna positivt främst av fastighetsförvärv.

Nettoresultatet var 31,6 miljoner kronor (12,5) i andra kvartalet. Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med 5,5 miljoner kronor (8,0) och omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med -2,0 (0,3) miljoner kronor.

Alla hyresinbetalningar under första halvåret erhölls i enlighet med hyresavtalen och driftskostnaderna föll ut enligt budget. Det har således inte varit någon negativ inverkan på rapportperiodens förvaltningsresultat som följd av coronapandemin, enligt bolaget.

Värderingen av fastigheterna ökade med 25,1 miljoner kronor under det första halvåret varav det andra kvartalet stod för en ökning om 5,5 miljoner kronor till totalt 3.031 miljoner kronor. Det ska noteras att osäkerheten i värderingarna är fortsatt högre än normalt givet situationen med coronaviruset, heter det i rapporten.

I samband med coronapandemin har marknaden varit avvaktande vad gäller fastighetstransaktioner givet ökad osäkerhet både för finansieringsmöjligheter och effekterna på efterfrågan av lokaler.

"Det kan dock noteras att ett antal transaktioner genomförts i marknaden och att flera affärer som påbörjades innan coronapandemins utbrott ändå slutförts. Torslanda Property Investment utvärderar löpande möjliga affärer", skriver vd Stefan Berg i rapporten.

Recipharm räknar med att andra kvartalets resultat blir starkare än analytikers konsensus.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande och ger preliminära siffror för det andra kvartalet.

Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade 65 procent jämfört med andra kvartalet 2019 till 3.081 miljoner kronor. Justerat för valutaeffekter och förvärv var den organiska tillväxten 12 procent.

Ebitda-resultatet för kvartalet ökade 70 procent till 600 miljoner kronor, motsvarande en ebitda-marginal på 19 procent. Ebita ökade 83 procent till 423 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 14 procent. Den organiska ökningen av ebita var 34 procent.

Rörelseresultatet ebit ökade 99 procent till 340 miljner kronor.

"Under kvartalet lyckades vi framgångsrikt möta de operativa utmaningarna från nedstängningar och andra covid-19-relaterade problem. Under andra hälften av kvartalet kunde vi kompensera de operativa störningarna från april månad och dessutom lyckades vi ta igen eftersläpningen från det första kvartalet. Därmed bedöms nettoeffekten på resultatet från COVID-19 bli positivt", skriver bolaget.

Produktmixen under kvartalet har varit gynnsam med en väsentlig ökning av efterfrågan på covid-19-relaterade produkter och tjänster. Detta har väsentligt förbättrat resultaten inom segmentet Development & Licensing, säger vd Thomas Eldered.

Osäkerheten på grund av covid-19-pandemin fortsätter, men eftersom ett ökande antal länder lyfter sina restriktioner uppskattar Recipharm att driftsförhållandena fortsätter att stabiliseras.

"Den övergripande efterfrågan fortsätter att vara i stort sett opåverkad och Recipharms kunders kliniska utvecklingsverksamhet återstartas, även för icke-covid-19-projekt.

Recipharm ger inte ytterligare kommentarer före tillkännagivandet av Q2-rapporten som publiceras 27 juli 2020, skriver bolaget.

Eniro offentliggör moderbolagets resultat- och balansräkning per 30 juni 2020 med anledning av den pågående företagsrekonstruktionen.

Under det andra kvartalet uppgick rörelseintäkterna till 6 miljoner kronor (7). Kostnaderna uppgick till 12 miljoner kronor (10) och består främst av personalkostnader, kostnader för externa konsulter samt kostnader för juridiska tjänster. Periodens resultat efter skatt blev -23 miljoner (-21).

Den fullständiga halvårsrapporten för moderbolaget och koncernen publiceras den 15 juli som tidigare meddelats.

Fastighetsbolaget Brinovas hyresintäkter uppgick till 75,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (68,4).

Driftöverskottet uppgick till 48,3 miljoner kronor (43,1) och förvaltningsresultatet blev 29,4 miljoner (25).

Kvartalets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3,1 miljoner kronor (34,7) och för derivat uppgick de orealiserade värdeförändringarna till -9,2 miljoner (-24,1).

Efter skatt summerade resultatet till 17,1 miljoner kronor (28) och per aktie till 0:22 kronor (0:39).

Kontraktstillverkaren Note redovisar ett resultat efter skatt på 34 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020 (23). Resultatet per aktie uppgick till 1:20 kronor (0:84).

Nettoomsättningen uppgick till 500 miljoner kronor (437).

Rörelseresultatet blev 42 miljoner kronor (31) och rörelsemarginalen var 8,3 procent (7).

Resultatet före skatt uppgick till 42 miljoner kronor (29).

Kassaflödet efter investeringar blev 64 miljoner kronor (-24).

Kontraktstillverkaren Note har goda skäl att för det tredje kvartalet tro på en organisk tillväxt i nivå med bolagets mål om 10 procent och fortsatt positiv lönsamhetsutveckling med stigande rörelseresultat och stärkt rörelsemarginal.

Det skriver Notes vd Johannes Lind-Widestam i rapporten för det andra kvartalet.

"Vi följer den framtida marknadsutvecklingen för våra kunder med stor ödmjukhet. Samtidigt har vi ett starkt orderläge och ett bra operativt momentum som ger anledning till fortsatt optimism. Vi står inför igångkörning av serieproduktion i våra två största affärer någonsin", skriver han.

Bolagets totala orderstock vid halvårsskiftet var upp cirka 20 procent jämfört med samma tidpunkt i fjol.

Under det andra kvartalet ökade försäljningen 14 procent, vilket var i linje med bolagets förväntningar, enligt Johannes Lind-Widestam. Rensat från nedstängningen av Windsor var den underliggande tillväxten under andra kvartalet cirka 19 procent.

Rörelseresultatet ökade med 36 procent andra kvartalet och rörelsemarginalen stärktes till 8,3 procent (7,0).

Medicinteknikföretaget Vitrolife hade en försäljning på 209 miljoner kronor (381), motsvarande en minskning med 45 procent.

Försäljningen påverkades negativt av covid19 till följd av minskad efterfrågan. Efterfrågan var väsentligt högre i slutet av kvartalet jämfört med i början av kvartalet, skriver bolaget.

Rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda) uppgick till 40 miljoner kronor (146), motsvarande en marginal om 19 procent (38). Valutaförändringar påverkade ebitda negativt om 4 miljoner kronor.

Nettoresultatet uppgick till 12 miljoner kronor (95), vilket gav ett resultat per aktie om 0:11 kronor (0:87).

Norska Orkla redovisar en omsättning för andra kvartalet som var något lägre än förväntat. Justerat rörelseresultat och vinst kom däremot in över prognosen.

Omsättningen steg 5,3 procent till 11 099 miljoner norska kronor (10 542). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 11 206. Den organiska tillväxten var 0,7 procent.

Rörelseresultatet blev 1 029 miljoner norska kronor (1 070), väntat rörelseresultat var 1 067. Rörelsemarginalen var 9,3 procent (10,1).

Justerat rörelseresultat utföll på 1 205 miljoner norska kronor (1 109), väntat var 1 111, med en justerad rörelsemarginal på 10,9 procent (10,5).

Resultatet före skatt var 1 200 miljoner norska kronor (1 178), analytikerkonsensus 1 171.

Resultatet efter skatt blev 960 miljoner norska kronor (928), analytikerkonsensus 911.

Resultat per aktie hamnade på 0,95 norska kronor (0,90).

Den norska banken DNB redovisar ett resultat före skatt på 6.295 miljoner norska kronor för det andra kvartalet 2020. Ett genomsnitt av 18 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett resultat före skatt på 3.042 miljoner kronor.

Räntenettot blev till 9.451 miljoner norska kronor, att jämföra med analytikersnittet på 9.386 miljoner.

Kreditförlusterna blev netto 2.120 miljoner norska kronor. Väntat var kreditförluster på 3.494 miljoner.

Mejeriet Dalsspiras försäljning ökade 19 procent i juni och uppgick totalt till 2,726 miljoner kronor (2,286).

"Vi är väldigt glada för försäljningsökningen men trots ökad omsättning märker vi att den säsongsmässiga uppgången på västkusten har varit lägre, en trolig anledning är minskat resande under pandemin" beskriver bolagets vd Malin Jakobsson.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -